Georgie

Ot liquan mu na cami? E mu na cami buring abaian? Mepagal na ca? Ot e ca nilaban? E mu ne rugu penaian milaco i babap. E mu iata buri ing ala ia queni quing bale tamu.

Iquit mung meragul reng anac. Caquialung mu la. Lacuan at dasan da ca reng aliuang capamilia. Reng manuc at pati-pati e mu paquipaten andiang maquiabe la quing pamangan mu.

Reng baiung cuting e mu naman paquipaten. Casiping mu la pang matudtud. Ning minsan pin matudtud la pang macapatung queca e.

Deng bibi mu reng e mu panupaia. Uling siguru balu mung e tala capamilia. At acaquit mung e mi la naman buri reta uling anong capagdinat quening bale tamu.

Aniang malati ca, pagtripan mu la reng damulag ning casiping tamung bale. Pati reng mangaragul a reta e mu petugutan quing pialung. O simap e ca mengaramusac carela.

Reng tuta, andiang e la queca, bala mu ica ing inda da. Magselus la pin queca ing mismung inda da. Andiang e ca biasang manganac, simap adinan mu caming metung. Oneng calupa mung e biasang manganac mu naman.

Reng maquilabas a tau, anong catacut queca. Ana ca caia caragul. E ca pa man quinaung, mangilag no queca. Patie naman quinaung na ca, nuco, gagalgal na la quing tacut. Caragul mu bosis casi. Dapot patie anac la reng maquilabas o mamialung quening lele bale, ana cang tunud. Buri mu tagana reng anac ne?

Meiaua la iata quing pamagmalun mu at pamaglaco. Menganac ing anac at apu mu a ala queng uastung aldo. Alang cumabie carening anac da. E mu que pin pala dininan calupa mu, oneng calupa da ne man ing inda mu.

E ca man migpaalam aniang maco ca. Cabud na ca mung metudtud. E ca man sinaingsing o menguising.

Siam a banua. Maluat ne uari tagana ita? Siguru pin…siguru pin.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s