Macananung Maniaman ing Apú?

Calabas na ning alus aduangpulung banua, atin na naman bingut quening bale.

Aganaca cu ing misan a pamitalamitan queng FB a migsamula queng cutang nang Apung Berung patungcul queng casebian a “maniaman ing apu queng tud.” (https://siwalangsinukuan.wordpress.com/2012/06/07/catac-at-talamitan-14/)

‘Pamu ne, apu pa ing canacu, ali queng tud ne. Oneng uli’ng atiu mu rin quening bale i Tatang cu at maralas atiu queni ing Ima cu….ila ing maqui-apu queng tud canian.

Nung atin casebian a maniaman la reng apu queng tud, atin mu naman sabing maniaman la reng apu. Macananu pin a maniaman? Nanu uari lasa reng apu? Deng apu cacanan la, casi reng anac ali la?

Maniaman uari ing dusuldit cang miguiguising ning bengui ampo capita’ngang bengui uli’ng gagaga ing bingut? Maniaman ia uari ing e ca patugut manerac ampong magcanta uli’ng magbusit ing bingut at e bisang matudtud o atin iang masaquit?

Patie meili ampong sinagacgac ing apu, ‘guiang pauli ne mu ning queiang paninapan o reflexes, ada, oita ing maniaman. Patie maquibat ing apu queng labit mu, oita ing maniaman. Patie ing gamat na ning apu sinacmal ia queng malan mu bandang batal cabang matudtud, oita ing maniaman. Patie agad iang metudtud queng sinaguling terac ampong canta mu, oita ing maniaman. Patie pequiramdaman na ca queng paquisabi mung matudtud iang macabang baguia ban macatudtud ca naman a macaba, oita ing maniaman.

Ua, maniaman la pin. Anang caniaman babauan ing baung bingut. Anang caniaman panuman batal. Anang caniaman labit-labitan. Anang caniaman didiluan. Anang caniaman piterac-terac. Anang caniaman pamialungan.

Ua, maniaman la pin. Maniaman acaquit ing suli na ning quecang suli. Maniaman acaquit ing quecang pisulian panerac ampo pagcanta ne ing suli na ning quecang suli.

Ua, maniaman la pin. Maglapo queng tula ing pusu ning ápu. Maglapo queng lugud ing pusu ning ápu.

Ua, maiaman la pin. Lacuas na ing canacung apu. Uli’ng suli ne ning suli cu. Uli’ng mumuna queng apu.

Advertisements

Catac Pamangan

Aniang misan, pacanan da cung bibingca. Maintun cung maragul a mabilog a pamangan. Calaue cu, mangalati lang maputing mabilug a mamasa-masang tinape a e minalsa at atin macatugtug a gata.

Ing tortang paboritu cu, balu cu ia pin itang giniling a babi a atin patatas ampong carrots, mamun a macabacnal ia pala queti. Ing babing pantunan cu, tinape ia pala.

Metung pang buri cu, ing menudu. Ausan deng inatayan. E cu pamo mamangan ate. Patie maglutu iang menudu ing asaua cu, e que paragdag tagana ing ate. Sane cu naman a pabucal pamu ngan baiu ia milutu a final.

Ana cung caburing maniltilan patis. Angguiang adobu ia pa, maniltilan cu pa rin patis. Patie mang-guisa cami, caiabe tagana ing patis ban mabanglu ampong maniaman ing lulutu. Ing patis pala queti, toiu ia. Ta apang-guisa que ing toiu queng bule baluga o queng pacbet?

Ing baguc queti aneng calangi. E cu acuang micasuelu cabang gagamitan que ita queng pamaglutung pacbit. Isipan cu, macananu pa caia patie miglutu cung begucan? Calangi na rugu.

E de iata capangan queti ing sigang. Caluat cu na queti dapot e cu pa menaquit sigang. Ing acasanaian cu pamo, mialiuang sigang. Sigang sampaluc. Sigang camias. Bulanglang. Ala cu pa iatang apansingan pun biabas queti a.

Ing tostadu da, e man lupang metusta ing biscuit da.

Manucnangan cu pamo sa queti. Cailangan pin manalacad cung sariling bale at siguraduan cung reng sangcap a buri cu, atin cung paca-stock. Aniang misan a aldo, sinaua cung dirutnan ngan reng tindaan queng palengqui uli’ng manintun cung pancake/chocolate syrup. O simap balu da ne man oneng ala pin canung available.

Panupaia careng Sugbuanon a maca-intindi carening peniabi cu. Ing tastebuds cu Capampangan ia tagana. Mamangan na cu man masalese queti. Menaba na cu pin man iata e. Oneng ing love affair queng pamangan paintunan que. Alaiu queti ita. Basta mamangan mu uli’ng oras pamangan at dapat mangan ban e dumanup.

Posted from WordPress for Android